Oppsummering av Årsmøtet 2024 hos Norsk-Finsk Handelsforening

14.04.2024 | Aktuelt

Vi ønsker å takke alle som deltok på årsmøtet 2024 hos Norsk-Finsk Handelsforening, som fant sted i Forenoms lokaler i Rådhusgata. Det var en gledelig anledning med god oppslutning, hvor 12 stemmeberettigede medlemmer og 3 representanter ved fullmakt var til stede.

Årsmøtet startet med å velge Aki Viitala som møteleder, og Outi Wiik ble valgt som referent. Rolf Hauge ble valgt til å signere protokollen sammen med Reidar Hauge.

Styrets årsberetning og revisjonsberetningen ble presentert, noe som ga et grundig innblikk i Norsk-Finsk Handelsforenings aktiviteter og økonomiske status i løpet av det siste året. Disse rapportene utgjør fundamentet for vår fortsatte suksess og utvikling.

Under punktet «Eventuelt» ble et brev fra Kvens Finsk Riksforbund lest opp av Ivar Dervo, angående ønsket om nærmere samarbeid med grensehandel. Dette er en spennende mulighet som vi vil vurdere nøye for å se hvordan det kan gagne Norsk-Finsk Handelsforening og våre medlemmer.

Vi vil også rette en stor takk til Aki Viitala for hans strålende innsats som styreleder de siste to årene.  Cecilie Jernæs Arildset ble valgt til ny styreleder. Velkommen til Miriam Hjelmstad fra ISKU, som blir en verdifull tilvekst som vara i styret.

For de som ønsker å lese mer detaljert om møtet, kan referatet finnes her.

Vi ser frem til et spennende og produktivt år fremover, med fortsatt fokus på å styrke Norsk-Finsk Handelsforenings posisjon og ivareta våre medlemmers interesser.

Vennlig hilsen,

Norsk-Finsk Handelsforening

Share This