Norsk-Finsk Handelsforening fikk god oppslutning om sitt høstmøte med tema Bygg og anlegg. Ambassadør Antell ønsket velkommen og påpekte de store forandringer i byggebransjen den senere tid. Tidligere forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå (SSB), Ådne Cappelen, analyserte konjunkturutviklingen høsten 2019 og fremover, mens daglig leder Benedicte Økland i Construction City presenterte den nye norske byggklyngen som er under oppbygging.

Tekst og foto: Karl Jørgen Gurandsrud

– Det har skjedd mer i byggebransjen og i verdens sikkerhetssituasjon siden januar i år enn på de 30 foregående år, fremholdt den finske ambassadøren, Mikael Antell da han ønsket tilhørerne til årets høstmøte i Norsk-Finsk Handelsforening. Han fastslo at dette betyr svært mye for små økonomier som den norske og finske, særlig for Norge som Nato-land. Desto viktigere er det at slike land samarbeider, mente han, og fremholdt at Finland legger stor vekt på forholdet til Norge og Sverige.

Mer moderat vekst i Norge fremover

Ådne Cappelen

Tidligere forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå (SSB), Ådne Cappelen fastslo innledningsvis at en internasjonal nedgangskonjunktur står for tur. Handelskonflikten mellom Kina og USA trappet kraftig opp. Utsiktene til avtale er i det blå. Sannsynligheten for Brexit uten avtale er redusert, på bekostning av økt usikkerhet. Det registreres avtakende og svak vekst i flere industriland og framvoksende økonomier.

Omslaget er allerede konsolidert, fremhold Cappelen, Veksten faller i mange OECD-land og viser nedadgående trend i Kina og India. I USA er veksten preget av handelsuroen, men holdes oppe av konsumet.

Hovedbildet av norsk økonomi er en moderat konjunkturoppgang siden 2017. Omslag i oljesektoren har vært viktig og betyr mye i 2019. Den økonomiske politikken har vært ekspansiv, lave renter, svak kronekurs og ekspansiv finanspolitikk. Cappelen mente at politikken fremover vil være mer nøytral og kanskje litt kontraktiv med høyere renter og mindre stimulans fra finanspolitikken. Det demper veksten. Svakere internasjonale konjunkturer og mindre særnorske vekstbidrag gir lavere økonomisk vekst etter 2020.

SSB antar at kronekursen vil være uendret fremover, og lik kursen fra utgangen av august. Den svake kronen påvirker norsk økonomi. Rentene er på vei opp, men vil neppe øke så mye. Videre forventes det tilnærmet nøytral finanspolitikk i 2019–22.

Næringslivsinvesteringene flater ut etter å ha vokst nesten ti prosent årlig de seneste tre årene. – Med et svakere konjunkturforløp framover ser vi for oss at investeringene vil falle noe fra et høyt nivå i 2019/2020, fremholdt Ådne Cappelen. Samtidig vil prisoppgangen i boligmarkedet fortsette i et roligere tempo enn tidligere, noe som gir svakt fallende realboligpriser. Dette innebærer at man går mot svakere vekst i bygg- og anlegg.

Cappelen mente at den norske konsumveksten likevel vil fortsette, om enn i et moderat tempo. Realinntekten gikk klart opp i 2018. Som en konklusjon mente han det vil bli en moderat konjunkturtopp i Norge neste år, og deretter svakere vekst.

Ny kompetanseklynge for byggenæringen

Benedicte Økland

For å kunne gjennomføre en god samhandling ved et byggeprosjekt, må de involverte parter kunne samarbeide optimalt. Dette er grunnlaget for Construction City som ble presentert av daglig leder Benedicte Økland. Hun fastslo at målet er å bygge opp Norges fremste kompetansesenter for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Det finnes ingen tilsvarende klynge for byggenæringen internasjonalt, og klyngen har ambisjoner om å utvikle seg til å bli et av verdens fremste kompetansesentre innen denne næringen.

Det var AF Gruppen som sammen med OBOS tok initiativ til Construction City i 2018. Siden er klyngen utvidet med en rekke ny medlemmer, slik at den nå omfatter 43 aktører innen alle deler av bygge- og eiendomsbransjen.

Prosjektet består av to deler: Selve bygningsmassen, Construction City Eiendom (CCE), som skal eies av OBOS, AF Gruppen og Betonmast. Her skal selskapene flytte inn i nye hovedkontorer. Resten av arealet skal leies ut til andre klyngedeltagere. Her kommer del to av prosjektet inn: Klyngekonseptet, Construction City Cluster (CCC).

Construction City skal være en kunnskapspark og et læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene innen bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren i landet. Det skal være en samlokalisering av store og små virksomheter på tvers av næringen, for å kunne løfte hele næringens innovasjons- og konkurransekraft. Klyngen skal gi plass for inkubatorvirksomheter, utdanningsinstitusjoner, rådgivningsfirmaer, arkitektkontorer, eiendomsutviklere og entreprenørvirksomheter.

– Vi ønsker å skape verdens mest spennende og attraktive arbeidsplass gjennom samspill og samhandling fra første dag, fremholdt Benedicte Økland.

Klyngesenteret, som nå er under bygging i Oslo, skal utvikles som et klyngehjem med ulike «bydeler». Det skal ha en felles digital infrastruktur og det stilles krav til e t felles nivå for BIM fr CCE og utvikling av en digital tvilling for bygget som kan sammenkobles med sensordata. Prosjektet skal ha som ambisjon at minst halvparten av materialbruken er ombruk/oppbruk. Det utredes «leie fremfor eie»-konsepter i bygget, som heiser, belysning, møblering ol.

Share This